کاتالوگ زندگی بشریت

اين [آيات] پندنامه‏اى است تا هر كه خواهد راهى به سوى پروردگار خود پيش گيرد (۲۹) انسان